Fen ve Teknoloji

SÜRE ÖĞRENME ALANI: Canlılar ve Hayat     ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
HAFTA SAAT KAZANIMLAR ARA DİSİPLİNLER İLE
İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK AÇIKLAMALAR
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
28-09/01-02.10-2009 2
 1. İskelet-kas-hareket ilişkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1.  Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir.  Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 – 1, 2, 3, 4, 9).  Beden eğitimi dersinde yapılan etkinliklerin kemik ve kas gelişimine olumlu katkısı belirtilir   1.1 Kemik yapısı verilmez. 4 Açık uçlu soru
4 Kelime ilişkilendirme
4 Bulmaca
4 Kes-Yapıştır-İsimlendir-Keşfet

  
1.2. İskeletin temel kısımlarını model ve/veya şema üzerinde gösterir.    1.2 İskeletin temel kısımları; kafatası, omurga,  göğüs kafesi, kollar ve bacaklar olarak verilir.
 
 2 1.3. Vücudumuzdaki kemikleri şekillerine göre gruplandırır ve bunlara örnekler verir (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).     1.3 Kemik çeşitleri uzun, kısa ve yassı olarak verilecek; ayrıntıya girmeden belirgin örnekler seçilir. 
  1.4. Gözlemleri sonucunda kemikleri birbirine bağlayan eklemleri fark eder (BSB-1).     1.4 Eklemlerin yapısı ve çeşitleri verilmez.

[!] Etkinliklerden sonra temizliğe dikkat edilir. 
05-09.10.2009 2 1.5. İskeletin ve kasların vücuda birlikte şekil verdiğini model oluşturarak gösterir (BSB-21).  Kariyer Bilinci Geliştirme: Yoğun kas gücü kullanımını gerektiren meslekler sporculuk, hamallık, inşaat işçiliği örnek verilir.    
  1.6. Gözlemleri sonucunda, hareketi sağlayan kasların iskelete bağlı olduğunu belirtir.     
 2 1.7. Kasların lifli yapısı sayesinde kasılıp gevşediğini ve kemikleri hareket ettirdiğini açıklar.     1.7 Kasın ayrıntılı yapısı (aktin, miyozin, tendon, kiriş vb. gibi) ve kas çeşitleri verilmez.

[!] 1.7 Kasılma ile kasın kısaldığı, gevşemenin ise kasın normal (dinlenme) pozisyonu olduğu vurgulanır. 
12-16.10.2009 4 1.8. Egzersiz ile kas ve kemik gelişimi arasında ilişki kurar.  Sağlık Kültürü
(1.8 – 14).    
  1.9. İskelet ve kas sağlığını olumlu ve olumsuz etkileyecek davranışlara örnekler verir.    [!]  1.9  Kemik gelişiminde beslenmenin (süt ve süt ürünlerinin önemi vurgulanır.   
19-23.10.2009 1 2. Soluk alıp-verme ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir.  Sağlık Kültürü
(2.1– 1)    2.1 Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerin yapısı verilmeyecektir. 4 Açık uçlu soru
4 Kelime ilişkilendirme
4 Bulmaca
4 Eşleştirme

  2.2. Soluk alıp-verme sırasında havanın izlediği yolu model üzerinde gösterir.     
26-30.10.2009 1 2.3. Soluk alıp vermenin vücudumuz için gerekli olan oksijeni dış ortamdan alıp, zararlı olan karbondioksiti dış ortama vermeyi sağladığını belirtir     
  2.4. Doğru soluk alıp vermeyi ve önemini tartışır.     
 2 3. Kanın vücutta dolaşımı ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan yapı  ve organları belirtir.  Sağlık Kültürü
(3.1- 2)   [!]  3.1  Kalbin yapısı ve damar çeşitleri, büyük ve küçük dolaşım, kan hücreleri üst sınıflarda verilecektir.  Kelime ilişkilendirme
Bulmaca
  3.2 Kalp tarafından pompalanan kanın vücutta damarlar içinde dolaştığını ifade eder.     
  3.3. Kanın vücutta maddeleri taşımak amacıyla dolaştığını belirtir.
     
02-06.11.2009 2 3.4. Kendisinin ve bir başkasının nabzını sayar (BSB-1, 17; FTTÇ-1).   KAZANIM  1.SINAV
(02-06 KASIM)  
  3.5. Kalbinin sesini dinlemek amacı ile basit bir stetoskop yapar (BSB-1, 15, 21; FTTÇ-13).     
 

02-06.11.2009 2 4. Egzersizin nabza ve soluk alıp-vermeye etkisi ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Gözlemleri sonucunda egzersizin nabza etkisini fark eder (BSB-1).    
  Çoktan seçmeli
 Kelime ilişkilendirme
 Performans değerlendirme
  4.2. Egzersiz sonucu nabız ile ilgili elde ettiği verileri kaydeder ve yorumlar (BSB-19, 20, 21; FTTÇ-1).   4.2 kazanımı için Matematik dersi “Sütun Grafiği” alt öğrenme alanı (Kazanım 1 ).   
09-13.11.2009 2 4.3. Gözlemleri sonucunda egzersizin soluk alıp verme sıklığına etkisini fark eder (BSB-1).      Çoktan seçmeli
 Kelime ilişkilendirme
 Performans değerlendirme
  4.4. Gözlem ve araştırmaları sonucunda egzersiz, soluk alıp verme ve nabız arasında ilişki kurar (BSB-1,19,23).    [!]  4.4 Bu konu ile ilgili olarak yapılan etkinliklerde sağlık sorunu (astım, kalp rahatsızlığı vb.) olan öğrenciler dikkate alınır.
[!]  4.4 Grafik çizimlerinde yatay eksene egzersiz süreleri (dinlenme durumu, 1dk, 2 ve 3.dk), dikey eksene ise nabız sayısı yazılır. 
  4.5. Egzersiz dışında nabız ve soluk alıp verme sıklığına etki eden etkenleri belirtir    [!]  4.5 Nabız, soluk alıp verme hızına egzersiz dışında etki eden faktörler için heyecan, korku, sevinç ve yük taşıma örnekleri verilir. 
 2 Değerlendirme Ünite, toplam 24 ders saati.
SÜRE
ÖĞRENME ALANI: Madde ve Değişim     ÜNİTE: Maddeyi Tanıyalım
HAFTA SAAT KAZANIMLAR ARA DİSİPLİNLER İLE
İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK AÇIKLAMALAR
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
16-20.11.2009 2
 1. Madde, cisim, malzeme ve eşya kavramlarıyla ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler
(BSB-1, 2, 3, 4). ÈKariyer Bilinci Geliştirme: Maddenin malzemeye, cisme ve eşyaya dönüşmesiyle ilgili mesleklere kuyumculuk, marangozluk ve heykeltıraşlık örnek verilebilir.     Öğrenci değerlendirme formu
 Akran değerlendirme formu
 Madde-Malzeme-Cisim-Eşya

  1.2. Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özelliklerine göre sınıflandırır (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).
   1.2 kazanımı için Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı; Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)   
 2 1.3. Varlıkların sınıflandırılmasında belirsizlik olabileceğinin farkına varır (FTTÇ-2).    [!]  1.3 Bir maddenin cisim, eşya ya da malzeme olduğu gibi tereddüte düşülen hâllerde, bu kavramlar arasında çok keskin bir sınır olmadığı, bunların kullanıldığı yere göre farklı isimler alabildiği, bazı durumlarda birinin yerine ötekinin de kullanıldığı vurgulanır. 
  1.4. Anlaşmazlık hâlinde bilimin önemini kavrar; Atatürk’ün akıl ve bilim ile sorunlara nasıl yaklaştığını açıklar (BSB-22, 23, 24; FTTÇ-2).   [!]   Atatürkçülük ile ilgili konular
 (1,4, 1,9–1)  [!]  1.3,1.4,1.9 Maddeleri sınıflamada ortaya çıkabilecek belirsizlikleri gidermek için ölçmenin, bilimsel yaklaşımın ve akılcılığın önemi vurgulanıp buradan, Atatürkçülük ile ilgili 1.9 kazanımına geçilebilir.
[!] 1.4 kazanımı ile ilgili “Ne Nedir, Nasıl Bileceğiz?” etkinliğinin arkasından Atatürk’ün kişiliğinin ilgili yönünü açıklayan bir okuma parçası verilir. 
  1.5. Madde, cisim, malzeme, eşya, alet vb. kavramları cümle içinde doğru olarak kullanır (BSB-3, 4, 5, 6).
     [!]  1.5 Malzeme, eşya ve alet kavramları ilgili maddenin işlevi temelinde verilir; araç ve gereç kavramlarının kullanıldığı ara durumlar örneklendirilir. 
23-26-11.2009 1 1.6. Mıknatıslar tarafından çekilen ve çekilmeyen maddeleri ayırt eder (BSB-5, 6, 15).     4 Kavram haritası oluşturma.
4 İstasyon
4 Maddeler nasıl değişir?
4 Bulmaca
 1 1.7. Maddeleri suda yüzme – suda batma, ıslanma – kuru kalma, su çekme – çekmeme özelliklerine göre sınıflandırır (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).     1.7 Yüzme ve batmanın sebebi ve yoğunluk ile ilişkisi 5. sınıf Fen ve Teknoloji Ünite 2’de ele alınacaktır.
 
 2 1.8. Maddelerin özellikleri ile gündelik hayatta kullanım alanları arasında ilişki kurar (FTTÇ-4).     
  1.9. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime verdiği önemi fark eder. 
  [!]   Atatürkçülük ile ilgili konular
 (1,4, 1,9–1)  
  
27-30.11.2009 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 
01—04.12.2009 2 2. Katıların, sıvıların ve gazların temel özellikleriyle ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder (BSB-1, 2, 4, 5).   KAZANIM 2.SINAVI
(01-04 ARALIK)  2.1-2.7 Maddenin tanecikli doğası sezgi düzeyinde düşünülebilir; duyusal özellikler kullanılarak maddenin hâlleri tanıtılır.  Öğrenci değerlendirme formu
 Akran değerlendirme formu
 Bulmaca
 Boşluk doldurma
  2.2. Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır (BSB-1, 2, 4, 5).     
  2.3. Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını fark eder (BSB-1, 2, 4, 5).     
 2 2.4. Havanın varlığını nasıl fark edebileceğini açıklar (BSB-1, 8).   2.4  kazanımı için Sosyal Bilgiler dersi “Yaşadığımız Yer” ünitesi (Kazanım 5).
C 2.4 “Vücudumuz Bilmecesini Çözelim” ünitesinde soluk-alıp verme ile ilişki kurularak havanın varlığı sezdirilir  [!]  2.4 Gazların var olduğu ve madde olduğu gerçeği vurgulanır. 
  2.5. Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney tasarlar (BSB-14, 15; FTTÇ-2).     
  2.6. Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar (BSB. 14, 15; FTTÇ-2).     
07-11.12.2009  2.7. Maddeleri, katı, sıvı ve gaz hâllerine göre sınıflandırır
(BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6).     2.1-2.7 Maddenin tanecikli doğası sezgi düzeyinde düşünülebilir; duyusal özellikler kullanılarak maddenin hâlleri tanıtılır 
 2 3. Hacim ve kütle kavramları ve birimleri ile ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Katı ve sıvı maddelerin kütlelerini ölçer; g ve kg cinsinden ifade eder (BSB-15, 16, 17, 18, 20).      Öğrenci değerlendirme formu
 Akran değerlendirme
 Bulmaca

  3.2. Gazların kütlesinin olduğunu göstermek için deney tasarlar (BSB-14, 15, 16; FTTÇ-2).    [!]  3.2 Balonlarla gaz kütlesini tartma, problem çıkarabilir. Havanın kaldırma kuvveti nedeniyle, az basınçlı gazların doğrudan tartılması problemlidir. 
  3.3. Kütle birimlerini (kg-g/g-kg) birbirine çevirir (BSB-18).   3.3 kazanımı için Matematik dersi “Tartma” alt öğrenme alanı (Kazanım 2).   
 2 3.4. Sıvıların hacimlerini ölçüp L ve mL cinsinden belirtir (BSB-15, 16, 17, 18, 20).     3.4, 3.6  cm3, dm3, m3 gibi hacim birimleri bu düzeyde anlaşılması zor birimlerdir. 
  3.5. Hacim birimlerini (L-mL/mL-L) birbirine çevirir (BSB-18).   3.5 kazanımı için Matematik dersi “Sıvıları Ölçme” alt öğrenme alanı (Kazanım 2).  [!]  3.3, 3.5 g-kg ve mL-L çevriminde 500’ün katları olan sayılar tercih edilir. 
  3.6. Katıların hacmini ölçmek için yöntem önerir; bu yöntemle bir katının hacmini ölçer (BSB-14, 15, 16, 17, 18, 20).     
  3.7. Ölçü birimlerinde uluslar arası sistemi kabul etmenin insan ilişkileri ve ticaret açısından önemini açıklar (FTTÇ-4, 5, 27   [!]   Atatürkçülük ile ilgili konular
 (3.7-1) [!]  3.7     Cumhuriyet inkılaplarından, ölçü   ve  tartıların uluslar arası ölçü ve tartılarla uyumlu hale getirilmesi ile ilgili bir okuma parçası  ile  verilebilir 

 

14-18.12.2009 2 4. Doğal-işlenmiş-yapay madde ayrımı ile ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder (BSB-4, 5, 6; FTTÇ-3, 15, 31).  Girişimcilik (4.1, 4.2 – 26).  4.1 kazanımı için Sosyal Bilgiler dersi , “Üretimden Tüketime” ünitesi (Kazanım 6)   Yenilenebilir ve yenilenemez kaynak kavramları bu düzey için erkendir. Bu kavramlara Fen ve Teknoloji dersi Canlılar ve Hayat öğrenme alanında üst sınıflarda girilecektir. 4 “Peri bacalarının nasıl oluştuğu” ile ilgili olarak poster çalışması verilebilir.
4 Öğrenci değerlendirme formu
4 Akran değerlendirme
4 Bulmaca
  4.2. Doğal, işlenmiş ve yapay tüketim maddelerine örnekler verir
(FTTÇ-3, 15).  C 4.2 Fen ve Teknoloji dersi “Işık ve Ses” ünitesinde yer alan “Doğal ve Yapay Işık Kaynakları” konusu ile ilişkilendirilir.   
 2 4.3. Doğa olaylarından rüzgâr, akarsu, yağmur ve buzlanmanın madde üzerine etkisini örnekleriyle açıklar (BSB-7, 24; FTTÇ-24).   4.3 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunum öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 10).   
  4.4. Doğal kaynakların neden dikkatli tüketilmesi gerektiğini, bu konuda insanların bilgilendirilmesinin önemini açıklar (BSB-24; FTTÇ-18, 22, 30).  İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.4 – 33).    
21-25.12.2009 2
 5. Maddenin hâlleri arasındaki dönüşüm ile ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve oC ile ifade eder (BSB-16, 17, 18, 20; FTTÇ-13, 31).   
  5.1-5.6   Hâl değişim olayları ile ilgili erime sıcaklığı ve kaynama sıcaklığı  kavramlarına 5. sınıfta girilecektir.
[!]  5.1 “oC” kısaltması, “derece selsiyus”, veya “derece” şeklinde okunur.
[!] 5.1 Bu seviyede “sıfırın altında” nitelemesinin kullanımı yeterlidir. 4 “Farklı şekillerde mumun nasıl hazırlandığı” proje konusu olarak verilebilir.
4 Öğrenci değerlendirme formu
4 Akran değerlendirme
4 Bulmaca
4 Maddeler nasıl değişir?
4 Boşluk doldurma
4 Ne kadar sıcak, ne kadar soğuk?
28-31.12.2009 2 5.2. Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney tasarlar (BSB-7, 14, 15, 22, 23).   KAZANIM 3. SINAV
(28-31 ARALIK) ??? 5.2 Öğrenciler, sıcaktan soğuğa akması nedeniyle, ısıyı bir madde gibi algılayabilir; bunu düzeltiniz.
 
  5.3. Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar (BSB-2, 23; FTTÇ-16).    ??? Öğrenciler, ısı alan maddenin kütlesinin artacağını düşünebilir, gerekirse bunu deneyerek düzeltiniz. 

 

28-31.12.2009 2 5.4. Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir (BSB-14, 15).    [!]  5.1- 5.4 Isıtmalar, öğretmen tarafından yapılır; öğrencilerin gözlem yapması istenir.
[!]  5.4 Burada şekerin erimeden bozunduğu gerçeği vurgulanır 
  5.5. Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir (BSB-14, 15).     
  5.6. Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar (BSB-4, 5, 7, 8, 22; FTTÇ-4, 13).     
 2 6. Saf madde ve karışım arasındaki farklarla ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Birden çok saf maddenin bir araya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder (BSB-7).
    [!] 6.1,  6.3 Bu aşamada saf kavramı, “kendinden başka madde katılmamış” anlamında düşünülür; kimyasal anlamda saflık vurgusuna girilmez. Ancak saf süt, saf zeytin yağı gibi ifadelerde kullanılan saf kelimesinin ayrı bir anlam taşıdığı açıklanır. 

 
4 Öğrenci değerlendirme formu
4 Akran değerlendirme formu
4 Bulmaca
4 Maddeler nasıl değişir?
4 Karışan maddeleri ayıralım
4 Boşluk doldurma
04-08.01.2010 2 6.2. Karışan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir (BSB-14, 15; FTTÇ-5).     
  6.3. Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler (BSB-1, 2, 3, 4, 5, 6; FTTÇ-2, 15).     
  6.4. Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediğini fark eder (BSB-1, 5, 7).
     6.4, 6.5 Çözünürlük kavramı kullanılmaz. “çözünme, çözücü ve çözünen” kavramları tanım yapılmadan kullanılır. 
 2 6.5. Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlar (BSB-1, 5, 7, 14, 15; FTTÇ-2).     
  6.6. Erime ile çözünme arasındaki farkı açıklar (BSB-1, 5, 7, 22; FTTÇ-5).    ??? 6.6 Öğrenciler çözünmeyi, erime veya yok olma olarak algılayabilir. Çözünmenin, çözücü içinde dağılma olduğu vurgulanır.
 [!]    6.6 Erimenin ısı etkisiyle sıvı hale dönüşme, çözünmenin sıvı içinde görünmez boyutta çok küçük parçacıklar halinde dağılma olduğu açıklanır. 

 

11-15.01.2010 1
 6.7. Topraktaki tuzun yağmur suları ile çözülüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ile ilişkisini kurar.
     6.7 Buharlaşmanın tanımına girilmeden, günlük yaşam ile ilişkilendirilerek kavram sezdirilir. 
  6.8. Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.     
 1 7. Bazı basit karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili olarak öğrenciler;
7.1. Uygun bazı karışımların süzme yöntemi  ile ayrılabileceğini tahmin eder (BSB-8).    [!]  Öğrenciler çalışmalar sırasında büyüklerine sormadan hiçbir şeyin  tadına bakmamaları konusunda uyarılır.   4 Öğrenci değerlendirme formu
4 Akran değerlendirme formu
4 Bulmaca
4 Karışımlar
4 Maddeler nasıl değişir?
4 Karışan maddeleri ayıralım
4 Boşluk doldurma
  7.2. Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark eder (BSB-8).     
  7.4. Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğunu hazır yiyeceklerden örnekler vererek açıklar (BSB-7; FTTÇ-4, 13, 31)
     
 1
 7.3. Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir (BSB-14, 15;  FTTÇ- 5, 23, 28, 30).     
  7.5. Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hâllerde yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerir (BSB-7; FTTÇ-4, 13, 31).     
  7.6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar (BSB-7; FTTÇ-4, 13, 31).     
18*22.01.2010 4 DEĞERLENDİRME Ünite Toplam 36 ders saati
22-01.2010 /05-02.2010 YARIYIL TATİLİ

 

SÜRE
ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar     ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
HAFTA SAAT KAZANIMLAR ARA DİSİPLİNLER İLE
İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK AÇIKLAMALAR
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
08-12.02.2010 2
 1. Varlıkların hareketleriyle ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler verir
(BSB-1).     
  
1.2. Hareket eden varlıkların hareket özelliklerini hızlı, yavaş, dönen ve sallanan gibi kelimelerle ifade eder (BSB-2).     
15-19.02.2010 2 1.3. Varlıkları hareket özelliklerine  (yön değiştirme, hızlanma, yavaşlamalarına) göre karşılaştırarak sınıflandırır (BSB-5, 6).   1.3. kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu  öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 10)
 1.3  kazanımı için Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı, Dinlediğini Anlama (Kazanım 27)  
 
 2      
  2. Cisimleri hareket ettirme ve durdurma ile ilgili olarak öğrenciler;
2.1. Cisimleri iterek veya çekerek nasıl hareket ettirebileceğini gösteren bir deney önerir (BSB-14)     
  2.2. .Cisimleri iterek veya çekerek hareket ettirebileceğini gösteren bir deney yapar (BSB-15).     Durmakta olan veya sabit hızla hareket eden varlıklara etkiyen net kuvvetin sıfır olması gerektiği konusuna değinilmez. 
  2.3. Bir cismi iterek veya çekerek harekete geçirebileceği sonucunu çıkarır (BSB-22).    ??? 2.3 Öğrenciler uygulanan kuvvetin her zaman harekete neden olacağı ya da her harekete bir kuvvetin eşlik ettiği yanılgısına düşebilir. 
15-19.02.2010 2 2.4. Hareket eden bir cismi iterek veya çekerek yavaşlatabileceği ya da durdurabileceği sonucunu çıkarır (BSB-22).     
  2.5. Hareket eden bazı cisimleri durdurmanın tehlikeli olabileceğini fark eder.    [!]  2.5 Öğrenciler, hareket eden bazı cisimlerin neden olabileceği tehlikeler konusunda uyarılır (hızlı hareket eden araçlar, hızla  dönen cisimler). 
  2.6. Kuvveti “itme veya çekme” kelimeleri ile tanımlar.     4 “Uygulanan Kuvvetleri Belirtelim” etkinliği
22-26.02.2010 2 3. Kuvvetin cisimler üzerindeki çeşitli etkilerini anlamak amacıyla öğrenciler;
3.1. Gözlemlerine dayanarak bir cisim eğer hızlanıyor, yavaşlıyor veya yön değiştiriyorsa ona bir kuvvet uygulandığı çıkarımını yapar (BSB-1, 7).  C Kuvvetin büyüklüğünün nasıl ölçülebileceğine ilişkin uygulamalar ileriki sınıflarda işlenecektir.  [!]  Öğrenciler, cisimlerin şekil değişikliği ile ilgili etkinlikleri yaparken sıkma, bükme, germe, vurma esnasında oluşabilecek tehlikelere karşı uyarılmalıdır. 
  3.2. Bir cisme kuvvet uyguladığında kuvvetin cisim üzerinde bazen şekil değişikliği yapabileceğini deneylerle gösterir (BSB-2, 14, 15, 23).     
  3.3. Cisimlere kuvvet uyguladığında bazı cisimlerin eski şekline döndüğünü, bazılarının ise dönmeyip şekil değişikliğine uğradığını deneylerle gösterir (BSB-14, 15, 23).     
  3.4. Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar (BSB-2, 3).     4 “Hikâye yazalım” etkinliği
4 “Cisimlere kuvvet uygulanırsa ne olur?” etkinliği
 2 
Değerlendirme  Ünite, toplam 12 ders saati.

SÜRE
ÖĞRENME ALANI: Fiziksel Olaylar     ÜNİTE: Işık ve Ses
HAFTA SAAT KAZANIMLAR ARA DİSİPLİNLER İLE
İLİŞKİLENDİRME DERS İÇİ VE DİĞER DERSLER İLE İLİŞKİLENDİRME ATATÜRKÇÜLÜK AÇIKLAMALAR
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
01-05.03.2010 2
 1. Işığın görmedeki rolüyle ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Varlıkları karanlıkta net olarak göremeyeceğinin farkına varır.     KAZANIM 4. SINAV
       (01-05 MART ) 
  1.2. Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder.    [!] 1.2 Işık görmek için gereklidir; ancak fazla ışık zararlı olabilir. Örneğin, güneşe çıplak gözle bakmak sakıncalıdır. Bu konuda öğrenciler uyarılır.

  Kelime ilişkilendirme

 2 2. Çevredeki ışık kaynaklarıyla ilgili olarak öğrenciler;
2.1.Bazı cisimlerin çevrelerine ışık yaydıklarını gözlemler (BSB-1).     
  2.2. Farklı ışık kaynaklarına örnekler verir.    ??? 2.2 Öğrenciler, gözün bir ışık kaynağı olduğu yanılgısına düşebilir 
  2.3. Işık kaynaklarını, doğal/yapay oluşları ve parlaklıkları bakımından sınıflandırır (BSB-5, 6; FTTÇ-3).      
  2.4. Bazı cisimlerin, ortamda bulunan başka ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş gibi göründüklerini fark eder.  C 2.4 Işığın yansıması 6. sınıfta işlenecek olan “Işık ve Ses” ünitesinde ele alınır.  )* 2.4 Yansıma olayına girilmez.
??? 2.4 Öğrenciler, Ay’ın bir ışık kaynağı olduğu yanılgısına düşebilir.  Kompozisyon, ışık kaynaklarını sınıflandırma
 Işık kaynaklarını bul ve sınıflandır.
  2.5. Işığın bir enerji türü olduğunu sezer.     

 

08-12.03.2010 2 3. Geçmişten günümüze kullanılan aydınlatma teknolojileriyle ilgili olarak öğrenciler;
3.1. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarına örnekler verir.  ` 3.1 ve 3.2 kazanımları için Sosyal Bilgiler dersi “İyi ki Var” ünitesi (Kazanım 1, 3, 4)   
  3.2. Geçmişte kullanılan çeşitli aydınlatma teknolojileri ile günümüzde kullanılanları karşılaştırır (BSB-5).    3.2 kazanımı için Sosyal bilgiler dersi “Geçmişimi Öğreniyorum” ünitesi (Kazanım 2)  [!]  3.2 Mum, meşale, gaz lambası vb. aydınlatma araçlarının da ampul, flüoresans gibi birer teknoloji ürünü olduğu vurgulanır. 
  3.3. İnsanların, aydınlatma sorunlarını çözmek için düşünce ürettiklerini, araç ve teknikler geliştirdiklerini fark eder (FTTÇ-4). È 3.3 Kariyer Bilinci Geliştirme: Aydınlatmanın önemli olduğu fotoğrafçılık, mimarlık gibi meslekler örnek verilir.    
  3.4. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimine emek harcayan insanları tanır ve takdir eder (FTTÇ-33).
     
 2 4. Aydınlatma teknolojilerinin yaşamımıza etkileriyle ilgili olarak öğrenciler;
4.1. Aydınlatma teknolojilerinin insan ve toplum yaşamı üzerine etkisini fark eder.      
  4.2. Göz sağlığı açısından ortamların uygun ve uygun olmayan şekilde aydınlatılmasını karşılaştırır (BSB-5). È Psikolojik Danışma ve Rehberlik  (4.2, 4.3 – 13) ` 4.2 Sosyal Bilgiler dersi “İyi ki Var” ünitesi (Kazanım 6)  [!] 4.2 Uygun aydınlatmanın göz sağlığını korumadaki önemi vurgulanır. 
  4.3. Ortamları uygun şekilde aydınlatmanın önemli olduğunun bilincine varır.
     
  4.4. Aydınlatma araçlarının tasarruflu kullanımının aile ve ülke ekonomisi bakımından öneminin bilincine varır.  İnsan Hakları ve Vatandaşlık (4.4 – 33).     Hataları bul
15-19.03.2010 2 5. Çevre kirliliğinin bir türü olan ışık kirliliğiyle ilgili olarak öğrenciler;
5.1. Işık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder.
    )* 5.1 Işık kirliliği; ışığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasıdır. Konu, bu sınırlama dahilinde işlenir. 
  5.2. Işık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkilerini listeler (FTTÇ-25).  Sağlık Kültürü
 (5.2, 5.4, 5.5 – 28).    
  5.3. Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını; sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar (BSB-19, 24).  ` 5.3 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma  (Kazanım 14)
` 5.3 kazanımı için Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Sunu (Kazanım 9)   
  5.4. Işık kirliliğinin azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder (FTTÇ-5).     
  5.5. Işık kirliliği problemi için çözüme yönelik düşünceler üretir (FTTÇ-5).     
 1 6. Çevredeki farklı sesler ve ses kaynaklarıyla ilgili olarak öğrenciler;
6.1. Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir (BSB-1).    [!] Etkinlikler yapılırken işitme yetersizliği olan öğrenciler de dikkate alınır.
 
  6.2. Gözlemlerine dayanarak her sesin bir kaynağı olduğu sonucunu çıkarır (BSB-7).    [!] 6.2. Gözlem sadece göz ile yapılan bir etkinlik değildir, dinleme de bir gözlem aktivitesidir. 
  6.3. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır (BSB-5, 6; FTTÇ-3).     

 

15-19.03.2010 1 6.4.Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder.      Çoklu zekâ
 Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?
  6.5. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yeri hakkında fikirler öne sürer (BSB-9).      Kavram haritası yapalım
 Çevremizdeki farklı ses kaynakları
  6.6. İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığını veya uzaklaştığını kestirir (BSB-9).     
22-26.03.2010 2 7. Titreşim ve ses oluşumu ilişkisiyle ilgili olarak öğrenciler;
7.1. Çeşitli cisimler kullanarak farklı sesler üretir (BSB-14).
  ` Müzik dersinde, keman, mandolin gibi telli veya davul, tef gibi vurmalı çalgılarla üretilen seslere atıf yapılır   Sesin dalga özelliğine girilmez. 
  7.2. Ses üreten cisimlerin titreştiğini fark eder (BSB-1).    [!] 7.2 Ses çıkartan her titreşimin fark edilemeyebileceği vurgulanmalıdır. 
  7.3. Titreşen her cismin ses üretebileceğini ifade eder.    [!]  7.3 İnsan kulağının, titreşen maddelerin ürettiği her sesi duyamayabileceği vurgulanır 
  7.4. Sesin bir enerji türü olduğunu sezer.     

 

22-26.03.2010 2 8. Sesin işitmedeki rolü ile ilgili olarak öğrenciler;
8.1. Her sesin insan kulağı tarafından işitilemeyeceğini fark eder.   Kulağın yapısı ayrıntılı olarak 7. sınıfta işlenecektir.   [!]  8.1 Bazı hayvanların (köpek, yarasa, yunus vb.) işitme duyuları daha gelişmiş olduğundan, insanların duyamadığı birçok sesi duyabildikleri açıklanır.
 Frekans kavramına girilmez.
[!]  8. 1 Hayvanların, avlarını bulmada ve tehlikeleri algılamada seslerden nasıl yararlandıklarından bahsedilir.
[!]  8. 1 İnsan kulağının işitemediği titreşimlerden günlük yaşamın birçok alanında (yer kabuğunu inceleme, tıp, haberleşme, petrol arama gibi) yararlanıldığından  bahsedilir.
 8.1 Desibel kavramına girilmez.
 
  8.2. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğinin sesin şiddeti olduğunu ifade eder.     
  8.3. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetinin değiştiğini fark eder.     
  8.4. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar.     
20-31/01-02.04.2010 2 8.5. Ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verir (FTTÇ-13).    
 
  8.6. Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak daha iyi işitmeyi sağlayacak bir araç geliştirir
(FTTÇ-6).     
  8.7. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerektiğini ifade eder (FTTÇ-35 ).    [!]  8.. 7 Yüksek sesle müzik dinlemenin işitmeye ve kulak sağlığına olumsuz etkileri vurgulanır.
  Nasıl daha iyi işitiriz?
 

20-31/01-02.04.2010 1 9. Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliğiyle ilgili olarak öğrenciler;
9.1. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine (gürültüye) neden olacağını fark eder.    [!]  9.1 Uzun süreli ve tekrarlanan gürültünün işitme kaybına sebep olabileceği vurgulanır. 
  9.2. Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekânları tespit eder (BSB-19; FTTÇ-19).    [!]  Öğrencilerin, sınıf içindeki ses kirliliğini azaltmaya yönelik davranışları öğretmen tarafından izlenerek, bu davranışlar değerlendirmeye katılır
 
  9.3. Gözlemlerinden elde ettiği verileri derleyip işleyerek mekânlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluşturur ve sunar (BSB-21, 24).     
  9.4. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar (FTTÇ-19).  Sağlık Kültürü
 (9.4, 9.5, 9.6 – 28)    
  9.5. Yaşadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araştırır (FTTÇ-4).      Çoklu zekâ
 Boşluk doldurma
 Ne biliyorum? Ne öğrenmek istiyorum? Ne öğrendim?
  9.6. Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kişisel eylemleri ve ürünleri tanımlar (FTTÇ-18, 21). 

 

Detaylı Şekilde Anlamak İstiyorsanız..

Adres:>>>    http://yillikplanlar.uneryayincilik.com/2009-2010-yili-4-sinif/4-sinif-fen-ve-teknoloji-unitelendirilmis-yillik-plani.html

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !